Tudi cena potnega lista se ni spremenila, ampak ostaja enaka ceni dozdajšnjega potnega lista (npr. potni list z 10-letno veljavnostjo stane 37,49 €). Na čip potnega lista, ki je vgrajen v biografsko stran oz. stran z osebnimi podatki in fotografijo, je dodatno zapisan biometrični podatek dveh prstnih odtisov. Ob personalizaciji potnega lista in čipa so podatki zaščiteni ter kriptirani z infrastrukturo javnih ključev (PKI) in elektronskim podpisom, tako da je imetnik biometričnega potnega lista varen pred njihovim spreminjanjem, brisanjem in zlorabami.

Kontrola biometričnih podatkov, zapisanih na čipu se lahko izvaja izključno pri prehodu meje, in sicer tako, da se primerja biometrične značilnosti osebe, ki prehaja mejo, z biometričnimi značilnostmi podobe obraza in prstnih odtisov, zapisanih na čipu potnega lista.

Za potne liste prve generacije z biometrijo obraza, se izvaja t. i. kontrola osnovnega dostopa (BAC, Basic Access Control), z uvedbo prstnih odtisov pa se bo izvajala kontrola razširjenega dostopa do podatkov na čipu (EAC, Extended Access Control).

Izdajo biometričnih potnih listin z biometrijo podobe obraza in dveh prstnih odtisov za vse države članice določa Uredba EU, sprejeta leta 2004. Vse države članice EU, tudi Republika Slovenija, so morale do 28. avgusta 2006 začeti izdajati biometrične potne listine prve generacije z dodano biometrijo podobe obraza, z 28. junijem 2009 pa morajo vse države članice EU začeti izdajati biometrične potne listine druge generacije z biometrijo dveh prstnih odtisov.

Uredba je implementirana v novelo Zakona o potnih listinah in Pravilnik o izvrševanju zakona o potih listinah. Tako slovenska zakonodaja glede biometrije prstnih odtisov določa:

- starostna meja za zajem prstnih odtisov ob vložitvi vloge je dopolnjeno 12. leto starosti otroka;
- državljanu se ob vložitvi vloge z elektronsko napravo (posebnim čitalcem prstnih odtisov) odvzameta prstna odtisa levega in desnega kazalca. Če zaradi zdravstvenih razlogov odvzem prstnega odtisa kazalca ni mogoč, se odvzame prstni odtis drugega prsta (odtis sredinca, prstanca ali palca);
- če državljanu zaradi zdravstvenih razlogov, ki so začasne narave (npr. opekline, ureznine oz. druge poškodbe, za katere se predvideva, da bodo pozdravljene v enem letu), ni mogoče odvzeti prstnih odtisov, se mu izda potni list brez biometrije prstnih odtisov, vendar zgolj z veljavnostjo enega leta;
- če državljanu zaradi zdravstvenih razlogov trajne narave (npr. oseba brez prstov ali s trajnimi poškodbami prstov) ni mogoče odvzeti prstnih odtisov, se mu izda potni list brez biometrije prstnih odtisov z normalno veljavnostjo;
- odvzeti prstni odtisi se v evidenci potnih listin ne bodo hranili ter se bodo po izdelavi in vročitvi potnega lista iz evidence izbrisali;
- prstni odtisi bodo shranjeni kot biometrični zapis zgolj na čipu potnega lista posameznika in se bodo lahko uporabljali izključno za namen izvajanja mejne kontrole, kar zagotavlja najvišjo možno zaščito posameznika iz vidika uporabe njegovih biometričnih podatkov.

Postopek za vlogo za biometrični potni list druge generacije je nekoliko daljši zaradi zajema prstnih odtisov.

Vloga za izdajo potnega lista se lahko vloži na katerikoli upravni enoti v RS oziroma na diplomatsko konzularnem predstavništvu RS v tujini. Vlogo mora državljan vložiti osebno, saj se v postopku ugotavlja njegova istovetnost, skladnost priložene fotografije z dejansko podobo, na vlogo pa se mora tudi podpisati, uradna oseba pa državljanu, starejšemu od 12 let, odvzame prstna odtisa.

Kdaj je treba potni list zamenjati?

Če spremenite stalno prebivališče, morate potni list predložiti pristojnemu organu v 30 dneh po spremembi. V potni list je mogoče enkrat (v potni list, izdan po 28. juniju 2009, pa dvakrat) brezplačno vpisati spremembo stalnega prebivališča. Potni list morate predložiti v uničenje pristojnemu organu v 30 dneh tudi po spremembi osebnega imena oz. drugega podatka, vpisanega na biografski strani, če fotografija ne kaže več vaše prave podobe, če je poškodovan oziroma obrabljen ali če iz kakšnega drugega razloga ni več uporaben.